Hallesche Verkehrs-AG ( HAVAG )

500 MGT6D 6xGel3ZR LF¾ DueWag ex 2001 (1992)
501 MGT6D 6xGel3ZR LF¾ DueWag
601-612 MGT6D Bautzen ? 1996
613-620 MGT6D 6xGel3ZR LF¾ Bautzen ? 1997
621-638 MGT6D 6xGel3ZR LF¾ Bautzen ? 1998
639-650 MGT6D 6xGel3ZR LF¾ Bautzen ? 1999
651-658 MGT6D 6xGel3ZR LF¾ Bautzen ? 2000
659, 660 MGT6D 6xGel3ZR LF¾ Bautzen ? 2001
661-... MGT-K 6xGel2ZR LF¾ Bombardier ? 2004 1 driver's position
...-690 MGT-K 6xGel2ZR LF¾ Bombardier ? 2005 1 driver's position
902 ZT4D 4xZR ČKD ? 1969 ex 4xER (1984), out of service
903 T4D 4xER ČKD ? 1971 out of service
931 T4D 4xER ČKD ? 1978 ex 931 (1998), ex tram 1067 (1997), out of service
1030, 1031 WT4D 4xER ČKD ? 1977 changed to shuttle traffic (1986), out of service
1080, 1084, 1086 T4D 4xER ČKD out of service: 1084
1100 T4D 4xER ČKD ? 1979 out of service
1111, 1115 T4D 4xER ČKD ? 1981 out of service
1125, 1126 T4D 4xER ČKD out of service
1127 T4D 4xER ČKD 1981 ex 1101 (1998)
1129 T4D 4xER ČKD ? 1981
1131-1137 T4DC 4xER ČKD ? 1981 modernized by MGB (1992-94)
1139-1144 T4DC 4xER ČKD ? 1981 modernized by MGB (1992-93)
1145-1158 T4DC 4xER ČKD ? 1982 modernized by MGB (1991
93)
1160-1164 T4DC 4xER ČKD ? 1982 modernized by MGB (1992)
1166-1169 T4DC 4xER ČKD ? 1982 modernized by MGB (1992)
1170 T4D 4xER ČKD ? 1981 ex 1108 (1998), out of service
1171-1173 T4DC 4xER ČKD ? 1982 modernized by MGB (1992)
1175-1178 T4DC 4xER ČKD ? 1982 modernized by MGB (1992)
1179, 1180 T4D 4xER ČKD ? 1981 ex 1110, 1112 (1998), out of service
1181-1184 T4DC 4xER ČKD ? 1983 modernized by MGB (1991)
1187, 1188 T4DC 4xER ČKD ? 1983 modernized by MGB (1991)
1190 T4D 4xER ČKD ? 1981 ex 1118 (1998), out of service
1191-1195 T4DC 4xER ČKD ? 1983 modernized by MGB (1991-92)
1196-1205 T4DC 4xER ČKD modernized by MGB (1991-93)
1206-1223 KT4D 4xER ČKD ? 1986 modernized by MGB (1993)

HAVAG Bautzen MGT6D 601 - 660

Delivered:  

Delivered:  
Current: Current:

Delivered:  

Delivered:  
Current: Current:

Delivered:  

Delivered:  
Current: Current:

HAVAG CKD/MGB T4DC  1137 - 1223

Delivered:  

Delivered:  
Current: Current:

Delivered:  

Delivered:  
Current: Current:

Delivered:  

Delivered:  
Current: Current: